سیمکارت ۹۹۱ هزاری اول 4G

192 8300 0991

193 8300 0991

194 8300 0991

195 8300 0991

196 8300 0991

197 8300 0991

198 8300 0991

 

  • دیگر سیم کارت ها
  • توضیحات

36 34 323 0919

30 36 377 0919

45 47 402 0919

42 46 403 0919

54 24 447 0919

40 42 487 0919 

47 49 488 0919

50 52 517 0919

73 93 539 0919

 سیم کارت 919 سه پله ناقص

سری: CA109
تعداد : 9
175٫000 تومان

2001 751 0991

2003 751 0991

2004 751 0991

2005 751 0991

2006 751 0991

2007 751 0991

2008 751 0991

2009 751 0991

سیم کارت 991 هزاری آخر 4G

سری: cd618
تعداد : 8
تماس بگیرید

64 14 209 0919

64 62 221 0919

27 87 239 0919

05 95 240 0919

28 49 248 0919

49 79 248 0919

01 81 250 0919

65 15 257 0919

73 71 269 0919

10 13 275 0919 

 سیم کارت 919 پله آخرکد 2

سری: CA879
تعداد : 11
167٫000 تومان

64 34 447 0919 

36 30 599 0919

64 74 602 0919

40 43 607 0919 

94 92 608 0919 

40 42 620 0919

75 65 897 0919 

80 86 902 0919 

65 62 904 0919

56 51 908 0919

 سیم کارت 919 پله آخر

سری: CA873
تعداد : 10
138٫000 تومان

380 4567 0919

381 4567 0919 

382 4567 0919 

384 4567 0919 

385 4567 0919 

386 4567 0919 

387 4567 0919

388 4567 0919

389 4567 0919

سیم کارت 919 ترتیبی تخلیه نشده

سری: CA686
تعداد : 9
تماس بگیرید

سیم کارت پله وسط اعتباری دربسته های با تعداد متفاوت موجود میباشد .

معمولا شماره های رند با اعداد زیبا در کنار هم که مورد توجه مشتریان میباشد.

  -۱رند آینه ای :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها بصورت متقارن قرار گرفته باشد.

مانند: 9559 *** **09 و یا 531 * 135 **09

۲-  رند پله وسط
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره (به صورت زوج) افزایش و یا کاهش پلکانی یافته باشد.

مانند : 09** 44 45 ***

 

۳-  رند پله ای از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم از آنها در انتهای خط (به صورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد.

مانند : 53 52 *** **09

4-  رند ترازویی :
خطوطی هستند که رقم میانی ۷ رقم آنها متفاوت و ۳ رقم قبل از عدد میانی و ۳ رقم بعد از عدد میانی آنها یکسان است دقیقا مانند دو کفه برابر یک ترازو.

مانند : 09** 754 * 754

5-  رند تاریخ تولدی :
خطوطی هستند که ۴ رقم اول و یا ۴ رقم آخر آنها مطابق با یکی از سال های تاریخ شمسی باشد.

مانند : 1360 *** **09 و یا *** 1372 **09

6-  رند ترتیبی از اول :
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت مرتب .و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

مانند : **** 123 **09

7- رند ترتیبی از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در انتهای خط به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

مانند : 12345 ** **09
نکته : ترتیب ارقام در خطوط رند ترتیبی می تواند به صورت معکوس نیز باشد .مانند: 6543 که البته از مرغوبیت آن بسیار کاسته می شود.

8-  رند تکرار پیش شماره :
خطوطی هستند که در آنها پیش شماره خود خط. و یا سایر پیش شماره های موجود در بازار (مثل 0912 ، 0935 و غیره …) تکرار شده است.مانند : 0938 *** 0912

9-  رند تکرار ۲ رقم یکی :
خطوطی هستند که در آنها دست کم ۴ رقم و حداکثر ۶ رقم. به صورت زوج های مجزا از ارقام یکسان تشکیل شده است.

مانند : 66 00 *** **09 و یا  88 55 22 *  **09

و…

مشاهده اینساگرام