سیم کارت 919 سه پله آخر

58 08 248 0919

42 47 448 0919

63 68 567 0919

59 09 899 0919

25 29 927 0919

تماس بگیرید: 02144201016

  • دیگر سیم کارت ها
  • توضیحات

12 10 824 0991

13 10 824 0991

14 10 824 0991

15 10 824 0991

16 10 824 0991

17 10 824 0991

17 10 824 0991

19 10 824 0991

سیم کارت 991 پله آخر

سری: CD808
تعداد : 9
تماس بگیرید

1002 824 0991

1003 824 0991

1004 824 0991

1005 824 0991

1006 824 0991

1007 824 0991

1008 824 0991

1009 824 0991

سیم کارت 991 هزاری آخر

سری: CD807
تعداد : 8
تماس بگیرید

80 99 822 0991

81 99 822 0991

83 99 822 0991

84 99 822 0991

86 99 822 0991

 

سیم کارت 991 دودوئی وسط

سری: CD806
تعداد : 5
تماس بگیرید

52 62 787 0991

60 62 787 0991

64 62 787 0991

65 62 787 0991

66 62 787 0991

67 62 787 0991

68 62 787 0991

69 62 787 0991

 

سیم کارت 991 پله آخر

سری: CD796
تعداد : 7
تماس بگیرید

50 99 822 0991

52 99 822 0991

53 99 822 0991

54 99 822 0991

56 99 822 0991

57 99 822 0991

58 99 822 0991

47 99 822 0991

48 99 822 0991

 

سیم کارت 991 دودوئی وسط

سری: CD802
تعداد : 7
تماس بگیرید

52 62 787 0991

72 62 787 0991

82 62 787 0991

92 62 787 0991

23 63 787 0991

43 63 787 0991

53 63 787 0991

سیم کارت 991 پله آخر

سری: CD800
تعداد : 7
تماس بگیرید

27 99 822 0991

31 99 822 0991

32 99 822 0991

34 99 822 0991

42 99 822 0991

45 99 822 0991

46 99 822 0991

47 99 822 0991

48 99 822 0991

 

سیم کارت 991 دودوئی وسط

سری: CD805
تعداد : 9
تماس بگیرید

61 11 824 0991

71 11 824 0991

81 11 824 0991

91 11 824 0991 

02 12 824 0991

32 12 824 0991

42 12 824 0991 

52 12 824 0991 

62 12 824 0991 

01 21 942 0991

سیم کارت 991 پله آخر

سری: CD787
تعداد : 10
تماس بگیرید

سیم کارت  اعتباری دربسته های با تعداد متفاوت موجود میباشد .

معمولا شماره های رند با اعداد زیبا در کنار هم که مورد توجه مشتریان میباشد.

  -۱رند آینه ای :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها بصورت متقارن قرار گرفته باشد.

مانند: 9559 *** **09 و یا 531 * 135 **09

۲-  رند پله ای از اول
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره (به صورت زوج) افزایش و یا کاهش پلکانی یافته باشد.

مانند : 09** 44 45 ***

 

۳-  رند پله ای از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم از آنها در انتهای خط (به صورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد.

مانند : 53 52 *** **09

4-  رند ترازویی :
خطوطی هستند که رقم میانی ۷ رقم آنها متفاوت و ۳ رقم قبل از عدد میانی و ۳ رقم بعد از عدد میانی آنها یکسان است دقیقا مانند دو کفه برابر یک ترازو.

مانند : 09** 754 * 754

5-  رند تاریخ تولدی :
خطوطی هستند که ۴ رقم اول و یا ۴ رقم آخر آنها مطابق با یکی از سال های تاریخ شمسی باشد.

مانند : 1360 *** **09 و یا *** 1372 **09

6-  رند ترتیبی از اول :
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت مرتب .و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

مانند : **** 123 **09

7- رند ترتیبی از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در انتهای خط به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

مانند : 12345 ** **09
نکته : ترتیب ارقام در خطوط رند ترتیبی می تواند به صورت معکوس نیز باشد .مانند: 6543 که البته از مرغوبیت آن بسیار کاسته می شود.

8-  رند تکرار پیش شماره :
خطوطی هستند که در آنها پیش شماره خود خط. و یا سایر پیش شماره های موجود در بازار (مثل 0912 ، 0935 و غیره …) تکرار شده است.مانند : 0938 *** 0912

9-  رند تکرار ۲ رقم یکی :
خطوطی هستند که در آنها دست کم ۴ رقم و حداکثر ۶ رقم. به صورت زوج های مجزا از ارقام یکسان تشکیل شده است.

مانند : 66 00 *** **09 و یا  88 55 22 *  **09

و…
مشاهده اینستاگرام