اپراتورها, گوناگون

شناخت انواع شماره های رند 2

شناخت انواع شماره های رند 2
۱۶- شناخت رند ده دهی از اول :
خطوط هایی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ، شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد (مثل 2020)


  مثال : *** 40 30 **09


۱۷-  رند ده دهی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد (مثل 2020)

مثال : 8090 *** **09  و یا   3030 *** **09۲۰-  رند گفتاری :
خطوطی هستند که ۶ رقم ابتدای آنها پس از پیش شماره و یا ۶ رقم آخر آنها پس از کد به صورت ۲ جفت ، ۳ رقمی یکسان باشد.

مانند : * 400400 **09  و یا 522 522 * **09


۲۱-  رند هزاری از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند : *** 2500 **09  و یا  **** 1000 **09


۲۲-  رند ده هزاری از اول:
خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ و غیره … یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند : *** 10000 **09


۲۳-  رند هزاری از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند :  09** *** 2500 و یا  1000 *** **09


۲۴-  رند ده هزاری از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ و غیره … یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

مانند : 50000 ** **09


۲۵-  رند میلیونی :
خطوطی هستند که می توان آنها را به صورت یکجا به عنوان یک رقم میلیونی قرائت کرد.

مانند: 9000000 **09 و یا  9000009 **09


۲۶-  رند متشکل از ۲ رقم :
خطوطی هستند که تمام ۷ رقم آنها پس از پیش شماره ، تنها از ۲ رقم تشکیل شده است.

مانند: 992 222 9 *09 و یا  9900999 **09


۲۷-  رند سه رقم یکی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۳ رقم یکسان تکرار شده است.

مانند: **** 555 **09


۲۸-  رند چهار رقم یکی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۴ رقم یکسان تکرار شده است.

مانند: *** 5555 **09


۲۹-  رند پنج رقم یکی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۵ رقم یکسان تکرار شده است.

مانند: ** 55555 **09


۳۰-  رند شش رقم یکی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۶ رقم یکسان تکرار شده است.

مانند: * 555555 **09


۳۱-  رند سه رقم یکی از وسط
خطوطی هستند که ۳ رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.

مانند : ** 444 ** **09


۳۲-  رند چهار رقم یکی از وسط :
خطوطی هستند که ۴ رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.

مانند: * 6666 ** **09 و یا ** 6666 * **09


۳۳-  رند پنج رقم یکی از وسط :
خطوطی هستند که ۵ رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.

مانند : * 77777 * **09


۳۴-  رند سه رقم یکی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۳ رقم یکسان تکرار شده است.

مانند : 555 **** **09


۳۵-  رند چهار رقم یکی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۴ رقم یکسان تکرار شده است.

مانند : 5555 *** **09


۳۶-  رند پنج رقم یکی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۵ رقم یکسان تکرار شده است.

مانند : 55555 ** **09


۳۷-  رند شش رقم یکی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۶ رقم یکسان تکرار شده است.

مانند : 555555 * **09


۳۸-  رند هفت رقم یکی :
خطوطی هستند که همه ارقام آنها یکسان است.

مانند : 9999999 **09http://www.cellsim.ir
https://instagram.com/cell_sim

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *